ၶေႃႈပိုၼ်ႊၽၢဝ်ႇ ႁပ်ႉၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်

ၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး ႁပ်ႉၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် တႃႇသွၼ် ဢိင်းၵလဵတ်ႈ လႄႈ လိၵ်ႈတႆးၶႃႈဢေႃႈ။ ၸိူဝ်းမီးၼမ်ႉၵတ်ႉ လႄႈ သူၼ်ၸႂ် ၶႂ်ႈႁူမ်ႈၼႃႈ ၵၢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉ သူင်ႇပိုၼ်းၵႅပ်ႈမႃးလႆႈတီႈ Email ဢၼ်မီးၼႂ်းႁၢင်ႊတင်းတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ။ လိူဝ်သေၵၢၼ်သွၼ်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈႁပ်ႉပႃး ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်တႃႇ သဵင်ၵေႃတႆး ၼႆၶႃႈ။ တူၺ်းႁူဝ်ယွၺ်ႈမၼ်းၼႂ်းႁၢင်ႊတၢင်းတႂ်ႈၼႆႉ လႆႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ။ ငိုၼ်းလိူၼ်လႄႈ တိုဝ်ႉတၢင်းမီးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆ ဢုပ်ႇၵၼ်ၼႂ်း Email ၶႃႈ။

13 views0 comments