ဖေ ၂၀၊ အင်္ဂါ | Kaw Dai Organization

ၵၢတ်ႇတႆႈ

ၽူႈလူင့်လႅၼ်ႇၼႂ်းမိူင်းလႄႈ ၼွၵ်ႇမိူင်း တေမႃးပၼ်ပိုၼ့်ႁူႉလွင်ႈတိုဝ့်တၢင်းလႄႈ လၢႆးႁဵတ်းၵၢၼ်မၢၵ်ႈ မီး။ တေမီးပႃးတၢင်းၵႃႈၽိင်ႈထုင်းတႆးလႄႈ ၶူဝ်းၶွင်တႆးၵူႊၸိူဝ်းၸိူဝ်း။ မႃႇပေပၼ်တိုဝ့်တၢင်း လၢတ်ႈၵႂႃႇလၢႆႊလၢႆႊၶႃႈ………………………
Registration is Closed
ၵၢတ်ႇတႆႈ

Time and Location

၂၀၁၈၊ ဖေ ၂၀ ၁၈:၀၀ – ၂၀၁၈၊ ဖေ ၂၂ ၂၂:၀၀
Kaw Dai Organization, Lashio, Myanmar (Burma)

About

ဢိူင်းဢၢၼ်း

ႁႂ်ႈၶူဝ်းၶွင်တၢင်းႁူႉတႆး ပဵၼ်မႃးၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးၵေႃႇ သၢင်ႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး

ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်

1. ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈလွင်ႈၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး (ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်း)

2. ၵၢၼ်ၼႄၶူဝ်းၶွင်ၽိင်ႈထုင်တႆး

3. ပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်းလႄႈ တၢင်းၵႃႈၽိင်ႈထုင်ႈတႆး

4. ၵၢၼ်ၶၢႆၶူဝ်းၶွင်တၢင်းၵိၼ်ၽိင်ႈထုင်းတႆး

5. ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း သၢင်ႈၼႅင်ႈၵွင်ႉသၢၼ် တႃႇၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး

6. ပၢင်တွၼ်ႈသူး ၶူဝ်းၶွင်၊ တၢင်းၵိၼ်တႆးၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ

7. ၵေႃတႆး၊ ဝၢၼ်ႈၵွင်း၊ ဢိူင်ႇတႃႈပုင်ႇ၊ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၸိုင်ႈတႆး

Registration is Closed

Social Share