ၽိင်ႈၵေႃႇၸဵင် 2117

ၽိင်ႈၵေႃႇၸဵင် 2117

လဵၼ်ႈၸဵင်

DSC_2885

DSC_2885

လဵၼ်ႈၸဵင်

DSC_2606

DSC_2606

လဵၼ်ႈၸဵင်

DSC_2514 (2)

DSC_2514 (2)

လဵၼ်ႈၸဵင်

DSC_2529 (2)

DSC_2529 (2)

လဵၼ်ႈၸဵင်

DSC_2256

DSC_2256

ပႆၢႊၸဵင်

DSC_2339 (2)

DSC_2339 (2)

တွၼ်ႈသူးလုၵ်ႈႁဵၼ်းဢွၼ်ႇ

SAI09743

SAI09743

3B7A3453

3B7A3453

3B7A3405

3B7A3405

3B7A3353

3B7A3353

3B7A3383

3B7A3383

3B7A3414

3B7A3414

3B7A3344

3B7A3344

3B7A3336

3B7A3336

3B7A3311

3B7A3311

3B7A3292

3B7A3292

3B7A3284

3B7A3284

3B7A3273

3B7A3273

3B7A3274

3B7A3274

3B7A3262

3B7A3262

3B7A3260

3B7A3260

3B7A3442

3B7A3442

3B7A3640

3B7A3640

3B7A3289

3B7A3289

3B7A3458

3B7A3458

IMG_3461

IMG_3461

IMG_3502

IMG_3502

IMG_3510

IMG_3510

Our Latest News

Our Publications
Our Journals

The Tai And The Tai Kingdoms

Our Latest Events

ၵၢတ်ႇတႆႈ
၂၀၁၈- ဖေ ၂၀ ၁၈:၀၀
Kaw Dai Organization
ၽူႈလူင့်လႅၼ်ႇၼႂ်းမိူင်းလႄႈ ၼွၵ်ႇမိူင်း တေမႃးပၼ်ပိုၼ့်ႁူႉလွင်ႈတိုဝ့်တၢင်းလႄႈ လၢႆးႁဵတ်းၵၢၼ်မၢၵ်ႈ မီး။ တေမီးပႃးတၢင်းၵႃႈၽိင်ႈထုင်းတႆးလႄႈ ၶူဝ်းၶွင်တႆးၵူႊၸိူဝ်းၸိူဝ်း။ မႃႇပေပၼ်တိုဝ့်တၢင်း လၢတ်ႈၵႂႃႇလၢႆႊလၢႆႊၶႃႈ………………………
Commuity College

Welcome to 

Kaw Dai Organization

Kaw Dai is a community based organization and mainly based in Shan State, Burma/Myanmar with the aim of promoting democracy and justice by educating and empowering grassroots communities on basic knowledge of political, economic, social issues through young community organizers.